Website Builder

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Samantha Kroon en een cliënt waarop Pedicure Samantha Kroon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Pedicure Samantha Kroon.

Pedicure Samantha Kroon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure Samantha Kroon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Samantha Kroon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Samantha Kroon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op locatie komt, mag Pedicure Samantha Kroon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Samantha Kroon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling.

Pedicure Samantha Kroon vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure Samantha Kroon vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Pedicure Samantha Kroon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Samantha Kroon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Samantha Kroon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure Samantha Kroon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Samantha Kroon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding.

Pedicure Samantha Kroon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De

geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure Samantha Kroon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid.

Pedicure Samantha Kroon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicure Samantha Kroon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


8. Garantie.

Pedicure Samantha Kroon geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt andere producten dan de door Pedicure Samantha Kroon geadviseerde heeft gebruikt.

- De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

- De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

- De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal.

Pedicure Samantha Kroon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Samantha Kroon meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Samantha Kroon. Pedicure Samantha Kroon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Samantha Kroon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure Samantha Kroon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in het bijzijn van Pedicure Samantha Kroon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Samantha Kroon het recht de cliënt te weigeren zonder opgaaf van redenen.


12. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Samantha Kroon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


FOLLOW ME